Audit

AUDIT FINANCIAR

Auditul situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014, planificând și derulând auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), cu Normele Naționale de Audit, cât și cu cele proprii.

Obiectivul unui audit extern asupra situațiilor financiare este de a permite exprimarea unei opinii dacă acestea sunt întocmite, în toate aspectele, în conformitate cu principiile contabile aplicabile. În realizarea auditului financiar sunt respectate standardele privind independența, obiectivitatea, competența profesională, confidențialitatea, comportamentul profesional și standardele tehnice.

Societatea noastra are responsabilitatea profesională de a raporta către acționari dacă, în opinia sa, situațiile financiare ale societății oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare la încheierea exercițiului financiar, a performanței sale financiare și a fluxului de numerar pentru exercițiul financiar care se încheie la momentul respectiv, în conformitate cu OMFP 1802 si cu standardele internationala de raportare(IFRS).

Considerăm că este important ca auditorul financiar să fie un partener de afaceri pro-activ al societății. Acest lucru implică asigurarea comunicării la timp în legătură cu situațiile apărute și progresul înregistrat; comunicarea realizându-se de o manieră deschisă, planificată și bazată pe rezultate.

 

AUDIT PROIECTE FONDURI EUROPENE

Societatea noastră oferă servicii de audit financiar necesare implementării diferitelor proiecte europene, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în ghidurile elaborate de către autoritățile de management.

Auditorul verifică dacă sumele solicitate spre rambursare de către beneficiarul fondurilor, sunt legale, reale şi exacte, precum şi faptul că acestea sunt eligibile conform contractului de finanţare.

Se va elabora un Raport de audit care va confirma că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

– necesare pentru realizarea proiectului;

– prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;

– în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu;

– efectuate şi plătite de beneficiar;

– plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;

– înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale;

– în conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate.

 

AUDIT INTERN

Auditul Intern analizează controalele interne existente și ajută echipa de management în evaluarea și îmbunătățirea activităților de gestionare a riscurilor, optimizând procesele și diminuând riscurile din cadrul societății comerciale.

În plus, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern.

Societatea noastra va furnizează servicii de audit intern, conform cadrului legal în vigoare la acest moment, inclusiv toate instrumentele de reglementare aplicabile și normele de audit intern elaborate și aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România, prin:

– Crearea procedurilor de funcționare aferente Auditului Intern;

– Efectuarea riscurilor din cadrul Societății și stabilirea planului multianual de Audit Intern;

– Derularea și coordonarea misiunilor de Audit Intern;

– Urmărirea implementării recomandărilor de Audit Intern;

– Derularea de misiuni speciale de consultanță sau investigație, la cererea managementului.